English Slovak

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia bola zameraná na prezentovanie záverečných výsledkov výskumného projektu zameraného na výskum hnojivého potenciálu drevného popola. Výskumný projekt bol realizovaný v uplynulých dvoch rokoch.
 
Cieľom projektu bolo nielen analyzovať hnojivý potenciál drevného popola, ale aj hľadať spôsoby jeho praktického využitia. Výskumný tím si za jeden zo svojich cieľov vytýčil hľadanie optimálneho technologického postupu pri premene drevného popola ako odpadu na hnojivo s významným hnojivým potenciálom. 
 
Dôležitým cieľom projektu bolo identifikovanie legislatívnych prekážok využitia drevného popola ako hnojiva. Na základe výsledkov výskumu boli navrhnuté opatrenia na zmenu platnej legislatívy, ktoré by umožnili využitie hnojivého potenciálu drevného popola v praxi.
 
Energetické využívanie biomasy bude v najbližších rokoch dôležitým trendom v slovenskej energetike. S rastom jeho využitia rastie aj objem drevného popola, ktorý v energetických prevádzkach vzniká. Výsledky výskumu a na ich základe navrhnuté opatrenia významným spôsobom prispejú k riešeniu tejto problematiky.
 
Cieľom konferencie bolo prezentovať  výsledky výskumu, navrhované legislatívne zmeny a ďalší postup pri definitívnom vyriešení tejto problematiky.

Záverečná konferencia sa konala 30. novembra a 1. decembra 2011 v priestoroch hotela Medium v Bratislave.
 


PROGRAM

Aktuálne poznatky o vlastnostiach drevného popola - zhrnutie výsledkov výskumného projektu Slavka Tóthová prezentácia
Výsledky využitia drevného popola pri hnojení v porastoch rýchlorastúcich drevín Pavol Otepka prezentácia
Využitie drevného  popola na veľkoplošných kalamitných holinách po rozpade smrečín Anna Tučeková prezentácia
Technické aspekty aplikácie drevného popola v lesnom hospodárstve Milan Oravec,  Marián Radocha, Marián Slamka, Ľubica Hanušková prezentácia
Vplyv drevného popola na produkciu nadzemnej biomasy bylinného poschodia Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Andrea Marušková, Hana Ollnerová prezentácia
Vplyv drevného popola na vitalitu rastlinných populácií bylinného poschodia Oľga Kotrišová, Jaroslav Kotriš, Andrea Marušková, Hana Ollnerová
Množstvo vody v pôde pod vplyvom aplikácie drevného popola Ladislav Tužinský, Marián Homolák, Juraj Gregor, Viliam Pichler prezentácia
Experimentálne skúšky zhutňovania drevného popola Ľubomír Šooš, Peter Križan prezentácia
Zámer využitia drevného popola a uhlia v podmienkach rodinnej farmy Mašekov mlyn Michal Demeš prezentácia
Popol z biomasy - prehľad českých spaľovní a výsledkov sledovania chemických rozborov popola Ivana Perná, Tomáš Hanzlíček prezentácia
Súčasná slovenská legislatíva v oblasti hnojív Zuzana Braná prezentácia
Návrh legislatívnych zmien a postup ich presadzovania v procese uznania drevného popola ako hnojiva Martina Migašová prezentácia