English Slovak

Úvod

S nárastom využívania biomasy na Slovensku, ako energetického nosiča pri výrobe tepla, rastie aj objem vyprodukovaného drevného popola. Takýto popol je v súčasnosti zaradený medzi odpady a preto ej nutoné ho skladovať na skládkach odpadov. To na jednej strane prináša zvýšenie nákladov pre spoločnosti, ktoré sa venujú využívaniu biomasy a na druhej strane ochudobňuje porasty drevín o cenné látky, ktoré by mohli podporiť ich produkčné schopnosti.
 
Drevný popol obsahuje s výnimkou dusíka všetky výživovo dôležité prvky. V porovnaní s prírodnými materiálmi (napr. mletý vápenec), ktoré boli v minulosti použité v lesoch Slovenska na elimináciu acidifikácie, za najvýznamnejší rozdiel možno považovať obsah draslíka v popole, ktorý zlepšuje odolnosť rastlín voči suchu a mrazom, ako aj pomerne harmonické zastúpenie mikroelementov. V kontexte očakávaných klimatických zmien môže byť draslík, ako aj celková optimalizácia výživy lesných drevín dôležitým faktorom, ktoré prispejú k úspešnému zakladaniu nových lesných porastov po smrekových monokultúrach.
Spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o. sa pre dosiahnutie komplexnosti tzv. „Princípu prírodného kolobehu“ a zníženia nákladov spojených so skládkovaním popola rozhodla pre realizáciu výskumno – inovatívneho projektu s názvom „Využitie hnojivého potenciálu drevného popola pri pestovaní energetických rastlín ako obnoviteľného zdroja energie“.

Projekt si kladie za cieľ zvoliť vhodný postup pre aplikáciu drevného popola ako hnojiva pri pestovaní a intenzifikácii produkcie energetických rastlín určených na energetické využitie ako obnoviteľného zdroja energie. Inovatívny postup aplikácie popola ako hnojiva by však nebol využiteľný bez podpory zákonodárnych orgánov Slovenskej republiky, ktorá by viedla k zmene legislatívneho rámca a vyňatia drevného popola z Katalógu odpadov.