English SlovakDrevný popol ako vápenato – draselný, silne zásaditý odpad, vzniká po energetickom využití biomasy. V súlade s legislatívou a strategickými dokumentmi SR a EÚ v oblasti životného prostredia je vhodné a žiaduce uprednostniť ďalšie zhodnotenie a využitie drevného popola pred skládkovaním v krajine. Drevný popol obsahuje s výnimkou dusíka všetky výživovo dôležité prvky, ktoré boli pôvodne obsiahnuté v palive.

Rozširovanie využívania drevnej biomasy v slovenskej energetike zvyšuje produkciu drevného popola. Jeho uskladňovanie na skládkach komunálneho odpadu na jednej strane prináša výrobcom energie z biomasy nové náklady a na druhej strane spôsobuje ochudobnenie lesných porastov o dôležité prvky. Hnojivý potenciál drevného popola zostáva nevyužitý.