English Slovak

Spoluriešiteľ projektu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, prostredníctvom Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, realizuje výskumno-vývojové aktivity orientované na energetické zhodnocovanie živočíšnej a reastlinnej produkcie v rezorte poľnohospodárstva SR.

Stratégia výskumu Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie sa opiera o systémový prístup, ktorý umožňuje realizovať poľnohospodársku produkciu a súčasne i ochranu a udržateľnú exploatáciu prírodných zdrojov. Uvedená katedra sa špecializuje okrem iného aj na udržateľné zhodnocovanie a výskum pestovania biomasy na energetické účely.

Výskum je zabezpečovaný prostredníctvom kvalitných technických a odborných vedeckých  personálnych kapacít, ako aj špecifickým výskumným systémom orientujúcim sa na oblasť energetických porastov. Univerzita disponuje plantážami zacielenými na energetické využitie rýchlorastúcich drevín v blízkosti obce Dolná Malanta. Na experimentálnej báze je hodnotený výskum produkcie energetických rastlín a podmienky ovplyvňujúce rastové a vývojové procesy drevín.