English Slovak

Riešiteľ projektu

Spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o. pôsobí na energetickom trhu od roku 1996. V priebehu svojej činnosti sa vypracovala na elitnú spoločnosť na Slovensku v oblasti komplexných služieb týkajúcich sa dodávky kotlov využívajúcich biomasu ako aj v oblasti spracovania a distribúcie biomasy do mnohých energetických spoločností produkujúcich tepelnú energiu. Prioritným zámerom spoločnosti je optimalizácia energetických zdrojov, ktoré zvyšujú stupeň ochrany životného prostredia, energetickú efektívnosť a súčasne znižujú náklady vynaložené na produkciu energie.

Veľkú pozornosť venuje najmä obnoviteľným zdrojom energie, predovšetkým biomase, ako pomerne dostupnému a kvalitnému palivu.

Spoločnosť vybudovala komplexný systém využívania biomasy pre energetické účely. Pôsobí od zberu a ťažby drevnej hmoty, cez jej spracovanie a dopravu až po jej energetické využitie a dodávku energie konečnému spotrebiteľovi. Jediným neuzatvoreným stupňom v tomto kolobehu je využitie drevného popolu. Ten za súčasných legislatívnych podmienok platných na Slovensku je nutné skladovať ako odpad na skládkach odpadov. Napriek jeho nezanedbateľnému hnojivému potenciálu.

S cieľom uzatvoriť celý kolobeh využívania biomasy a vrátiť do porastov cenné prvky obsiahnuté v drevnom popole, pristúpila spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o. k riešeniu výskumnej úlohy s ambíciou nájsť najvhodnejší postup využitia hnojivého potenciálu drevného popola.