English Slovak

Cieľ projektu

Cieľom spoločnosti Intech Slovakia, s.r.o. v rámci inovatívneho projektu „Využitie hnojivého potenciálu drevného popola pri pestovaní energetických rastlín ako obnoviteľného zdroja energie“ je voľba vhodného postupu pre aplikáciu drevného popola ako hnojiva pri pestovaní a intenzifikácii produkcie energetických rastlín určených na energetické využitie ako obnoviteľného zdroja energie.

Dosiahnutie hlavného cieľa projektu je podmienené výskumom vlastností drevného popola, na základe ktorého bude stanovený vhodný postup aplikácie drevného popola do pôdy.

Výskumný charakter projektu si vyžaduje spoluprácu s akademickou pôdou, zastúpenou Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov a jej skúsenými odborníkmi a výskumnými pracovníkmi. Zodpovednosťou za riešenie a koordináciu jednotlivých aktivít, ktoré povedú k úspešnej realizácii  projektu poverila spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o.  RNDr. Slavku Tóthovú PhD. Táto výskumná pracovníčka sa špecializuje na oblasť využívania drevného popola ako hnojiva a svoje výskumné poznatky v súvislosti s drevným popolom publikovala už vo vyše 12 správach a štúdiách

Aplikácia drevného popola do pôdy využívanej na pestovanie energetických rastlín bude realizovaná na lokalite Experimentálna báza Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v blízkosti obce Dolná Malanta. V tejto lokalite už dlhodobo prebieha výskum pestovania energetických, rýchlorastúcich rastlín.

V priebehu výskumu bude drevný popol aplikovaný do pôdy určenej na pestovanie vŕby košikárskej (Salix vinimalis L.) na experimentálnych plochách v rôznych variantoch (jesenná a jarná aplikácia v dávkach od 1 – 5 ton na hektár a rôznych sponoch výsadby). Experimentálny dizajn bude navrhnutý s cieľom dosiahnuť hodnotenie vplyvu viacerých faktorov na produkciu biomasy (energetického porastu) po aplikácii drevného popola pričom bude skúmané nasledovné:
≈        kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti aplikovaného drevného popola, t. j. veľkosť a termín aplikačnej dávky, obsah živín a ťažkých kovov v použitom popole;
≈          vplyv pestovateľských postupov (výber odrody, organizácia porastu);
≈          dôsledky aplikácie drevného popola na pôdne prostredie;
≈          potenciálny prenos živín a rizikových látok z drevného popola do rastlinnej biomasy.

Na základe prvých výsledkov chemických analýz drevných popolov z kotolní energetickej skupiny Intech Slovakia, s.r.o. dostupných na jeseň 2009, bude na aplikáciu do pôdy vybraný popol zo spaľovania čistého, chemicky neošetreného dreva, s vhodnými vlastnosťami pre pestovanie energetických rastlín (tzn. s dostatkom živín a minimálnym obsahom ťažkých kovov).

Výskum vlastností drevného popola a dôsledkov aplikácie do pôdy je náročný na správne odbery a korektné chemické analýzy značného počtu vzoriek. V priebehu projektu budú priebežne odoberané a analyzované vzorky drevných popolov, používaných palív, pôdy, vyprodukovanej biomasy, najmä asimilačných orgánov.