English Slovak

Výstupy projektu

Hlavným výsledkom projektu bude stanovenie vhodného postupu aplikácie drevného popola pri intenzifikácii pestovania energetických rastlín.

Pretože na území SR je v súlade s platnou legislatívou možné používať drevný popol ako hnojivo len pri výskume, predpokladáme že výsledky aplikovaného výskumu získané v tomto projekte nájdu uplatnenie pri súčasnej zmene legislatívneho rámca, vyňatia drevného popola z Katalógu odpadov a jeho následnej aplikácii pri pestovaní energetických rastlín (na plantážach), ktoré následne prispejú k rozšíreniu využívania drevného popola ako náhrady živín pri pestovaní energetických rastlín.
 
V rámci projektu na základe získaných výsledkov budú vypracované štúdie o vlastnostiach drevného popola a možnostiach jeho využitia pri pestovaní energetických rastlín a o hodnotení účinkov aplikácie drevného popola na pôdu a rastliny.
 
Výsledky projektu budú prezentované na tlačovej konferencii a seminári projektu, prediskutované so zástupcami štátnych inštitúcií na workshope, taktiež budú publikované na webových stránkach žiadateľskej inštitúcie (www.intechenergo.sk). Dosiahnuté výsledky budú uverejnené  v odborných periodikách a v článku odborného časopisu BLESK spoločnosti Intech Slovakia, s.r.o. Informácie o výsledkoch využitia drevného popola pri pestovaní energetických rastlín projektu budú prednesené v rámci výučbového programu študentom SPU Nitra a TU Zvolen. Na základe výsledkov výskumu aplikácie drevného popola pri pestovaní energetických rastlín predpokladáme nadviazanie medzinárodných kontaktov a pokračovanie spoločného výskumu na európskom priestore.
 
Pretože pre výskum v terénnych podmienkach a pre sledovanie dlhodobých účinkov aplikácie hnojív je potrebné dlhšie obdobie ako 24 mesiacov (najmä hodnotenie produkcie biomasy ako komplexnej odpovede rastliny na hnojenie), predpokladáme prípravu a predloženie nových projektov, či už v rámci SR, alebo na medzinárodnej úrovni.
 
V prípade pozitívnych výsledkov a legislatívnom doporučení pre využitie drevného popola ako hnojiva pri pestovaní energetických rastlín je možné, v rámci časového horizontu, očakávať podstatné zníženie nákladov za skládkovanie popola u producentov hneď po skončení projektu a nadviazaní spolupráce s vlastníkmi pôdy a pestovateľmi rýchlorastúcich rastlín ako OZE.